Polityka prywatności serwisu www.kampery-klf24.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników (dalej: „Użytkownik”) serwisu internetowego działającego pod adresem www.kampery-klf24.pl zwanej dalej Serwisem.

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Andrzej Ligenza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. NEXT Andrzej Ligenza ul. Zacisze 13, 56-513 Międzybórz NIP: 6191188519, Regon 250816021

 

 1. Inspektor Ochrony Danych nie został powołany. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu +48 502 299 670, adresem e-mail wynajem@kampery-klf24.pl lub w siedzibie Administratora.

 

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików „cookies” [polityka plików „cookies”]

 

 1. W przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę na udostępnienie danych osobowych partnerom Administratora, stają się oni odrębnymi administratorami danych osobowych.

 

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www. kampery-klf24.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

 1. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych serwisu www.kampery-klf24.pl

 

Realizując obowiązek nałożony przez art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu:

 

a) Obsługi rezerwacji pojazdu, w tym prowadzenie korespondencji, udzielenie informacji dotyczących terminów wypożyczenia i specyfikacji pojazdów. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji rezerwacji.

b) Zawarcia i realizacji umowy najmu pojazdu. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane osobowe przetwarzane są przez okres 5 lat od roku, w którym wystąpił obowiązek podatkowy.

c) Badania satysfakcji Klienta z usług świadczonych przez partnera kampery-klf24.pl . Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Dane osobowe przetwarzane są przez okres 1 roku.

d) Udostępnienia danych osobowych partnerom kampery-klf24.pl 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Okres dochodzenia roszczeń, nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia.

e) Dochodzenie i obrona przed roszczeniami. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Okres dochodzenia roszczeń, nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

– pracownicy Administratora – w celu wykonywania czynności związanych z wykonaniem usługi;

– podmioty, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy w celu wykonania umowy o pracę, w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, usługi pocztowe i kurierskie, marketingowe, informatyczne;

– organy upoważnione do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa albo Państwa zgody.

 

 1. Dane osobowe nie są przekazywane poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo do:

 

a) żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeśli ma to miejsce – do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy Państwu na żądanie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;

b) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) – z uwzględnieniem celu przetwarzania przysługuje Państwu prawo do niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO) – prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych. W tej sytuacji Administrator ma obowiązek usunąć Państwa dane osobowe pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (2) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (3) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (4) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (1) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (2) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (3) Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

e) przenoszenia danych osobowych – pod pewnymi warunkami (art. 21 RODO) – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, przetwarzane przez Administratora oraz do przesłania ich innemu podmiotowi. Prawo to przysługuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

f) sprzeciwu (art. 20 RODO) – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (2) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego.

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. W sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Przetwarzamy przekazane nam dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej w tym szczególności:

a) dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko;

b) dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;

c) dane podane w wiadomościach e-mail;

d) ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

 

 1. Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usługi.

 

 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.